Khác

AT-AT

100,000

Khác

Bat Signal

100,000

Khác

BB-8

90,000
90,000

Khác

Con Công

500,000
130,000
250,000

Khác

K9

80,000
170,000